Vodopády Beskyd

23. 4. 2010 | zobrazeno 20301×


Vodopády v malebných a přívětivých Beskydech? To musí být nějaký omyl, pomyslí si jistě leckterý turista znalý beskydských terénů. Ale ano, i v Beskydech vodopády jsou! Největší z nich dosahuje 17 metrů a útočí tak na příčky první desítky vodopádů České republiky. Většina vodopádů však zůstává turistům skryta hluboko v lesích karpatských pralesů. Skalní stupně vznikly většinou na odolných vrstvách pískovců, které spolu s jílovci a břidlicemi celé Beskydy tvoří. Pískovce není voda schopna tak rychle rozrušit a nezbude jí tedy nic jiného, než pokračovat skokem a volným pádem. Narozdíl od známých vodopádů našich ostatních hraničních horstev jsou beskydské vodopády specifické. Nevedou k nim turistické stezky, většinou se nacházejí v naprosto nepřístupném terénu mezi skalami, které pro Beskydy také nejsou typické, a velmi často vytvářejí soustavu kaskád v příkrých roklích. [text Jan Miklín a Jan Lenart, vyšlo v časopise Turista]

Satinská soutěskaSatinská soutěskakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Asi nejkrásnější vodopády Beskyd leží mezi Malenovicemi a hotelem Petr Bezruč na říčce Satina, která zde tvoří soutěsku místy až 15 m hlubokou. Okolí toku v délce asi 1 km je chráněno jako přírodní památka – hlavním motivem pro její vyhlášení byla geomorfologie a geologie, místo představuje unikátní ukázku skalního koryta a také beskydských flyšových hornin.

Vodopád SatinaVodopád Satinakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vodopád se nachází v horní části toku, kde má soutěska výšku asi 7 metrů, a padá do hloubky kolem 2 metrů. Různé kaskády a stupně ale najdeme po celé délce říčky. Kousek nad vodopádem přitéká po zhruba 10 m vysoké kaskádě do řeky Satiny potůček, další, až 1,5 metrů vysoké stupně jsou tvořeny kmeny mrtvých stromů, které leží v korytě. Zajímavostí je i výskyt takzvaných evorzních hrnců, což jsou mísovité prohlubně vznikající vířivým pohybem materiálu, unášeného vodou. Pozadu nezůstává ani živá příroda – díky špatné přístupnosti terénu se zde zachovaly ukázky původních lesních porostů. Najdeme tu buk lesní, smrk ztepilý, javor klen, ale také hojně zastoupenou jedli bělokorou, která z beskydské krajiny z velké části vymizela v důsledku imisních spadů. Z živočichů zde byly nalezeny vzácné druhy chrostíků, u jednoho z nich to byl první nález na území České republiky.

Vodopády Bučacího potokaVodopády Bučacího potokakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na příkrých severních svazích Smrku najdeme Bučací potok, který na svém toku vytváří velké množství vodopádů a kaskád, z nichž nejdelší dosahuje délky 200 m. Jeho okolí je chráněno ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Stupňovitý charakter potoka je zapříčiněn geologickou stavbou, kde se střídají pískovce a břidlice. Zatímco pískovec je proti zvětrávání a erozi odolný a tvoří skalní prahy, břidlice jsou vodou snadno nahlodány a odneseny. Pokud na rozcestí Pod Holubčankou opustíme červenou stezku a vydáme se východním směrem po neznačené lesní cestě, najdeme 44,5 metrů vysokou kaskádu, jejíž dva nejvyšší stupně (o výšce 3,6 a 6,4) tvoří druhý nejvyšší vodopád v české části Karpat. Ve spodní části toku odolné pískovce chybí, takže zde má klidnější charakter, s velkým množstvím balvanových a štěrkových náplavů. Stejně jako u Satiny, i zde má (zejména v horní části toku) neprůchodný terén zásluhu na zachování původních porostů. Na nejpříkřejších částech se vyskytují zbytky suťových lesů, většina horní části rezervace je pokryta pralesovitými bukovými porosty. Významný je výskyt několika vzácných druhů mechů, v lesích hnízdí ptáci jako kos horský nebo lejsek šedý. V oblasti Smrku žije také více druhů šelem, například rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk.

Vodopád na MazákuVodopád na Mazákukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vodopád na potoce Mazák je zatím nejvyšším změřeným vodopádem Moravskoslezských Beskyd i celé České části Karpat. Voda zde vysoko ve svazích padá ze skalního stupně o 17 metrů níže. Kousek pod vodopádem se na pravostranném přítoku tyčí další stupeň, tentokrát 6 metrů vysoký. Soustava obou potoků je zasazena do příkrých severních svahů, kde se vytvořilo hluboké skalní koryto, lemované řadou bizarních skalních útvarů. Oba vodopády jsou doplněny menšími kaskádami na skalních stupních. Velký vodopád vypadá zvlášť divoce. Je založen na mocných lavicích pískovců, které jsou daleko odolnější vůči erozi, než vrstvy hornin pod i nad vodopádem. Charakteristický ráz dodává vodopádu mísovité prohnutí vrstev, které připravilo vodě nejschůdnější cestu a předurčilo, že poteče právě tudy. Mezi vrstvami se vytvořily převisy a dutiny, pod vodopádem zahrazují tok zřícené balvany. Vodopády se nacházejí v přísně chráněném území, přístup k nim není dovolen, navíc je velmi nebezpečný. Divoký ráz území dotvářejí zachovalé jedlobukové a smrkobukové pralesy s javorem klenem, jilmem horským a jasanem ztepilým. Velmi hojný je zde výskyt devíti druhů kapraďorostů, ze zajímavých bylin vyjmenujme kozlík trojený rakouský, samorostlík klasnatý, či pryskyřník platanolistý. Roste zde také vzácná dřevokazná houba korálovec jedlový.

Zimný potok I.Zimný potok I.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Zimný potok vzniká soutokem dvou zdrojnic, pramenících ve výšce 955 a 1060 m n. m. na severovýchodních svazích masivu Lysé hory. V horní části jeho toku, kde se sklon pohybuje mezi 25° až 37° je vytvořeno velké množství menších (kolem 1,5 m) vodopádů a kaskád.

Zimný potok II.Zimný potok II.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ve střední části toku (650 – 750 m n. m.) je na mohutných lavicích pískovců (opět se jedná o střední vrstvy godulské) vyvinut největší vodopád. Za nižších vodních stavů má čtyři skoky, avšak za nejvyšších průtoků jej lze pravděpodobně považovat za jeden stupeň. Nejvyšší pískovcová lavice vytváří (mimo hlavní tok) asi 1 m hluboký převis, na jehož stropu jsou vyvinuty hieroglyfy.

Zimný potok III.Zimný potok III.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Zimný potok je přírodní rezervací, která chrání mimo zmiňovaných vodopádů také relativně přirozené porosty jedlobukového a smrkobukového vegetačního stupně.

Vodopády Suchého potokaVodopády Suchého potokakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Další, méně známá kaskáda několika vodopádů, leží na Suchém potoku, tekoucím na severních svazích Slavíče (1054 m n. m.). V úseku od 650 do 800 m n. m., kde má potok průměrný sklon 30°, je vytvořeno několik cca 2 m vysokých vodopádů.

Vodopády Suchého potokaVodopády Suchého potokakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

V horní části potoka je kaskáda, složená ze 6 vodopádů, s celkovou výškou necelých 21 m. Nejvyšší stupeň měří 8 m. Celá lokalita leží v 1. zóně CHKO a je tedy pro veřejnost uzavřena.

Související články:

Rešovské vodopády

Vodopády Beskyd

Vodopády Jizerských hor

Nýznerovské vodopády

Jánošíkovy diery

Každá cesta začíná plánováním. Já své cestovatelské plány začínám u průvodců z řady Lonely Planet .

<Baner LP930x180
 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace