Geodiverzita

4. 12. 2011 | zobrazeno 5825×


S pojmem biodiverzita se alespoň jednou setkal skoro každý, avšak geodiverzita zůstává poměrně neznámá. Definic existuje několik, v zásadě ale můžeme říct, že se jedná o různorodost neživé přírody – pestrost tvarů, půd, hornin a procesů, které je utvářejí. Pro snazší přiblížení si můžeme uvést příklad z jihu Moravy. [vyšlo v časopise Naše příroda]

Polní liniePolní liniekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Okolí dolního toku řeky Dyje dominují táhlé roviny, kde nejprudším kopcem je často umělá hráz u potoka. Jejich podloží je tvořeno mohutnou vrstvou nivních štěrků a písků, přinesených řekou v minulých tisíciletích. Na nich se vlivem dlouhodobého obdělávání a příznivého klimatu vyvinuly hlavně úrodné černozemě. Když v takovém místě prší, není v měřítku kilometrů obvykle velký rozdíl mezi srážkami a způsobem jejich vsáknutí, stejně tak na každé jedno místo svítí slunce každý den zhruba stejnou dobu a se stejnou intenzitou.

PálavaPálavakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

O kousek dál se nad tyto roviny zvedají vápencová bradla Pavlovských vrchů. Na malé vzdálenosti od říční nivy se tyčí několik vrcholů, blízké okolí převyšující až o 400 m. Kromě štěrků a písků je podloží tvořeno jurskými vápenci, jejichž chemické složení dalo na nich vznikajícím půdám jiné vlastnosti – proto zde jsou často vyvinuty rendziny, mělké zásadité půdy. Hřeben Pálavy je pro větry, přinášející vláhu od moře, nezanedbatelnou překážkou, takže velké množství srážek se vyprší na západní straně, zatímco na východní panuje mnohem větší sucho – rozdíly v ročních úhrnech mohou být více jak 20 %. Stejně tak jižní strany Pálavy jsou vysušovány pod pálícími paprsky slunce, zatímco severní strany zůstávají dlouhou dobu ve stínu a tím pádem se zde vlhkost drží mnohem déle.

Atacama, ChileAtacama, Chilekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

První modelové území je tedy příkladem místa s nízkou geodiverzitou, zatímco druhé s vysokou. Není příliš překvapující, že geodiverzita často podmiňuje i biodiverzitu, tedy různorodost živé přírody. Každý druh, rostlinný nebo živočišný, je specializován na jiné podmínky – ať již teplotní, chemické vlastnosti půdy, množství srážek nebo konkurentů. Čím pestřejší máme neživou přírodu, tím více druhů tam můžeme očekávat. Potvrzením tohoto pravidla je i tzv. ekotonový efekt, kdy nejvíce druhů obvykle žije právě v přechodných oblastech mezi dvěmi ekosystémy – ekotonech.

Altipláno, BolívieAltipláno, Bolíviekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ve světovém měřítku se operuje s pojmem „hot spots“ neboli horké skvrny. Tak označují biologové místa s největší biodiverzitou (každého jistě napadne na prvním místě deštný prales). Stejně tak ale existují místa s neobyčejnou geodiverzitou. Obecně to mohou být místa s dlouhou a komplexní geologickou historií (jako je Velká Británie), konvergentní rozhraní zemských desek (kde dochází k tvorbě a destrukci zemské kůry, vzniku a přeměně minerálů a hornin nebo vulkanismu), pobřežní oblasti (kontakt mořských a suchozemských procesů a forem) a horské oblasti (vynikající pestrostí hornin, výšek a sklonů).

Řecké pobřežíŘecké pobřežíkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Tak jako na jiné oblasti přírody, i na geodiverzitu měl (a stále má) člověk nezanedbatelný vliv. Již od počátků lidské civilizace využíval stavební kámen, upravoval terén pro stavbu měst, splavňoval řeky. V dnešní době pokračuje těžba hornin a paliv, staví se nové silnice a železnice, které představují obrovský zásah do krajiny, regulují se řeky nebo obnovují rybníky.

Velká AmerikaVelká Amerikakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Je potřeba zmínit, že (alespoň z hlediska geodiverzity) nelze všechny lidské činnosti a zásahy označit jako negativní. Zatímco při zarovnávání terénu nebo kompletním vytěžení lomu dojde ke snížení primární (přírodní) geodiverzity, na jiných místech vzniká sekundární, člověkem podmíněná geodiverzita. Zářez dálnice vytvoří nový odkryv, haldy a výsypky promění jinak plochý terén. Typickým příkladem je krajina Českého krasu, kde soustava lomů a v nich vzniklých jezírek (viz Naše příroda 3/2009) vytvořila nepoměrně pestřejší krajinu, než zde byla před tím.

Peniche, PortugalskoPeniche, Portugalskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Naopak velkým negativním zásahem byla regulace řek. Ať již jde o splavňování toků, kdy byly odstřelovány skály a rozrušovány peřeje nebo stavbu nových koryt na dolních tocích, kde řeka teče ve vymezeném prostoru místo meandrování a neustálého přirozeného překládání toku.

Djety-Oguz, KyrgyzstánDjety-Oguz, Kyrgyzstánkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Přímo pro člověkageodiverzita několik „praktických“ významů. Jeskyně byly považovány za sídla duchů a vznik mnoha skalních útvarů byl vysvětlován působením nadpřirozených sil (o čemž svědčí názvy jako Čertova skála nebo Ďáblova brána). Jeskyně byly také domovy prvních lidí (jak dosvědčuje třeba Šipka), keltská kultura je spjata se vztyčováním mohutných kamenů – menhirů. Geodiverzita tedy má velký kulturní, mytologický a archeologický význam. Důležitá je i estetická nebo ekonomická stránka – neživé přírodě vděčíme za stavební materiály, drahé kovy a paliva, vysokou geodiverzitou jsou podmíněny mnohé aktivity jako turistika, horolezectví, lyžování aj.

Paracas, PeruParacas, Perukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vliv člověka byl impulsem pro první programy ochrany neživé přírody. Lidé mohou geodiverzitu ohrožovat několika způsoby – od naprostého zničení přes částečné poškození, fragmentaci po narušení přirozených přírodních procesů. Velkou tradici má ochrana neživé přírody ve Velké Británii, kde již krátce po druhé světové válce byly vyhlašovány speciální formy ochrany. Velkou tradici tam též mají dobrovolné spolky, které zřizují jakési „soukromé rezervace“.

BroumovskoBroumovskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

V mezinárodním měřítku je ochrana geodiverzity záležitostí posledních desetiletí. Některá místa jsou chráněny v rámci Světového dědictví organizace UNESCO, na míru je neživé přírodě šitý program geoparků pod patronací téže organizace. Vznikla tak mezinárodní (i evropská) síť, která má v současnosti 57 členů (z toho je 20 v Číně a 33 v Evropě). Z České republiky je jediným členem Český ráj, a to od října roku 2005, o členství usiluje také Barrandien nebo Moravský kras.

skalní hřib, Tiské stěnyskalní hřib, Tiské stěnykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

V České republice se slovo geopark často používá pro geologickou expozici pod širým nebem, doplněnou naučnými tabulemi, což ale s pravými geoparky nemá nic společného. Neživá příroda je u nás chráněna v rámci klasických maloplošných chráněných území (přírodní rezervace a památky). Projevuje se tedy biocentrický přístup, kdy mnohá geologicky nebo geomorfologicky významná místa jsou chráněna jaksi mimochodem, spolu s živou přírodou.

Tiské stěnyTiské stěnykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

S geodiverzitou je spjatý také pojem geoturismus, který označuje cestovní ruch vázaný právě na neživou přírodu – typickým příkladem je třeba Gran canyon v USA nebo ve velké míře také Himaláje v Nepálu. Zvláště v druhém zmíněném případu má turismus obrovský ekonomický efekt, vždy je ale třeba myslet na rovnovážné zastoupení zájmů turistů a přírody.

Kľak | Lúčanská Malá FatraKľak | Lúčanská Malá Fatrakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Přečtěte si: Slovo geodiverzita se v české literatuře prakticky nevyskytuje, výjimkou je krátký článek Václava Cílka v jednom ze sborníků České geologické služby. Tento autor ale napsal další zajímavé knihy, které se věnují vztahu člověka a (neživé) přírody, mytologii a kultuře. Za přečtení tedy určitě stojí Krajiny vnitřní a vnější nebo Makom – kniha míst, vydané nakladatelstvím Dokořán. Ze světových autorů se tématu věnuje například M. Gray, C. V. Jones nebo A. Weighell.

Nubra, IndieNubra, Indiekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Související odkazy:

Fotografické obrazy - prodej fotografií

Mlhy a inverze

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace